Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem wykonywana jest w oparciu o PN-EN 60079-10-1:2016-02 Atmosfery wybuchowe - "Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni - Gazowe atmosfery wybuchowe". Wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem ma na celu określenie częstotliwości pojawienia się atmosfery wybuchowej w miejscu, w którym spodziewane jest wystąpienie źródła emisji. Określenie rodzaju strefy oraz jej zasięgu wiąże się z zastosowaniem właściwych urządzeń elektrycznych w wykonaniu Ex. Urządzenia te, jako potencjalne źródła zapłonu muszą spełniać szereg wymagań, aby mogły bezpiecznie pracować zgodnie ze swoim przeznaczeniem, w obecności par cieczy i gazów palnych w granicach wybuchowości.

Podstawą uznania przestrzeni za zagrożoną wybuchem jest przede wszystkim obecność stężeń wybuchowych w otoczeniu. Wpływ na taki stan rzeczy będzie miał określony czas emisji substancji i długość utrzymywania atmosfery wybuchowej. Z pozoru prostą zależność charakteryzuje jednak wiele zmiennych, co wpływa na konieczność przeanalizowania każdej sytuacji w indywidualny sposób. Należy pamiętać, że idea, jaka przyświeca klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem odnosi się do normalnej pracy instalacji, gdzie np. w przypadku pracy pomp będzie dochodziło do sporadycznych wycieków substancji palnych i to w ściśle określonych miejscach. Normalne (przewidywalne) warunki pracy ułatwiają właściwy dobór urządzeń elektrycznych już na etapie projektowania instalacji. Projektant znając przeznaczenie instalacji, rodzaj zastosowanych substancji oraz warunki pracy jest w stanie precyzyjnie dobrać właściwe zabezpieczenie stosując np. odpowiednie urządzenia elektryczne w wykonaniu Ex. Daje możliwość niemalże wyeliminowania źródeł zapłonu pochodzących od urządzeń elektrycznych na danym stanowisku (w obrębie wyznaczonej strefy).

Poniżej zamieszczono artykuły, które ukazywały się w czasopismach branży BHP i PPOŻ.

Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem w nowej odsłonie

Ocena minimalnych wymagań jakie powinny spełniać stanowiska pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa

Oczyszczalnie ścieków w obiektywie Dyrektywy 1999/92/EC (Atex 137)

Przewodnik „dobrej praktyki” do wdrożenia Dyrektywy 1999/92/EC

Pyły palne w obiektywie Dyrektywy Atex 137 - część I

Wpływ technicznych systemów zabezpieczeń na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa

Zagrożenia wybuchowe powodowane przez gaz wysypiskowy