Zestawienie aktów prawnych niezbędnych do wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz prawidłowej oceny poziomu bezpieczeństwa instalacji i procesów technologicznych związanych z obecnością atmosfer wybuchowych:

1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

2. Ocena zagrożenia wybuchem

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
  • PN-EN 1127-1:2011 Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi  i ochrona przed wybuchem -- Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka.
  • PN-EN 60079-10-1:2016-02 Atmosfery wybuchowe -- Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni -- Gazowe atmosfery wybuchowe.
  • PN-EN 60079-10-2:2015-06 Atmosfery wybuchowe -- Część 10-2: Klasyfikacja przestrzeni -- Pyłowe atmosfery wybuchowe.

3. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

  • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138 poz. 931).
  • PN-IEC 60300-3-9/czerwiec 1999. Zarządzanie niezawodnością. Przewodnik zastosowań. Analiza ryzyka w systemach technicznych.