W swojej ofercie mamy dla Państwa wykonanie:

 • Oceny zagrożenia wybuchem;
 • Dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem;
 • Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
 • Operat ochrony przeciwpożarowej;

Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje określenie:

 • czy pomieszczenia kwalifikują się do zagrożonych wybuchem,
 • stref zagrożenia wybuchem w pomieszczeniach oraz dla przestrzeni zewnętrznych,
 • graficzne określenie zasięgu stref zagrożenia wybuchem.

W zakresie naszej oferty jest wykonywanie oceny zagrożenia wybuchem w oparciu o:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
 • PN-EN 1127-1:2011 Atmosfery wybuchowe -- Zapobieganie wybuchowi  i ochrona przed wybuchem -- Część 1: Pojęcia podstawowe i metodyka.
 • PN-EN 60079-10-1:2016-02 Atmosfery wybuchowe -- Część 10-1: Klasyfikacja przestrzeni -- Gazowe atmosfery wybuchowe.
 • PN-EN 60079-10-2:2009 Atmosfery wybuchowe. Klasyfikacja przestrzeni. Atmosfery zawierające pył palny.

W naszych analizach uwzględniamy wytyczne wiodących instytucji m.in.:

 • Area Classification Code For Installations Handling Flammable Fluids - Institute of Petroleum;
 • Classification of Hazardous Locations - A.W. Cox, F.P. Less, M.L. Ang;
 • Hazardous Area Classification of Natural Gas Installations – The Institute of Gas Engineers;
 • Zalecenia klasyfikacji obszarów niebezpiecznych – Zalecenia API 505 - American National Standards Institute;
 • The British Aerosol Manufacturers' Association (BAMA) – recommendations;
 • Wieloletnie doświadczenie pozwala na zweryfikowanie założeń teoretycznych z praktyką.

W opracowaniach wykorzystujemy metody analizy ryzyka określone w Polskich Normach np. PN-IEC 60300-3-9/czerwiec 1999. Zarządzanie niezawodnością. Przewodnik zastosowań. Analiza ryzyka w systemach technicznych. M.in. metoda RISC SCORE, Matryca Ryzyka. PHA, Hazop.

W swojej ofercie mamy także możliwość wykonania analizy ryzyka ilościowej przy pomocy wytycznych pt. Area Classification Code For Installations Handling Flammable Fluids - Institute of Petroleum.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Dokument wymagany jest przez § 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138 poz. 931).

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem w myśl postanowień „rozporządzenia” zawiera:

 1. Opis środków ochronnych, które zostaną podjęte w celu spełnienia wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz ograniczenia szkodliwych skutków wybuchu;
 2. Wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem wraz z ich klasyfikacją na strefy;
 3. Oświadczenie pracodawcy, że:
  1. miejsca pracy, urządzenia, a także urządzenia ostrzegawcze są zaprojektowane, używane i konserwowane w sposób zapewniający bezpieczne i właściwe ich funkcjonowanie,
  2. urządzenia spełniają wymagania przewidziane w przepisach dotyczących minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy,
  3. została dokonana ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej;
 4. Terminy dokonywania przeglądu stosowanych środków ochronnych,
 5. Określenie, dla wszystkich osób wykonujących pracę na rzecz różnych pracodawców w tym samym miejscu pracy:
  1. środków ochronnych,
  2. zasad koordynacji stosowania tych środków przez pracodawcę odpowiedzialnego za miejsce pracy,
  3. Celu koordynacji oraz metod i procedur jej wprowadzania.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Zakres instrukcji określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). Zgodnie z w/w rozporządzeniem instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zawiera:

 1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
 2. Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 5. Warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 6. Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
 7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
  1. powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
  2. odległości od obiektów sąsiadujących,
  3. parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
  4. występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
  5. kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
  6. lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
  7. podziału obiektu na strefy pożarowe,
  8. warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
  9. miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
  10. wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
  11. hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
  12. dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
 9. Wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.