Operat przeciwpożarowy jest niezbędny do uzyskania pozytywnego postanowienia organów Państwowej Straży Pożarnej w zakresie możliwości magazynowania odpadów.  

W myśl nowych przepisów wspomniany operat może sporządzić osoba o odpowiednich kwalifikacjach, uzależnionych od charakteru docelowej działalności w zakresie gospodarki odpadami. W tym zakresie wskazówką jest właściwy organ wydający zezwolenie. Jeśli jest nim marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska, operat sporządza rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620). Jeśli organem wydającym zezwolenie jest starosta, do sporządzenia operatu wystarczą kwalifikacje, określone w art. 4 ust. 2a tej ustawy. Operat przeciwpożarowy określa warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Podlega uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) PSP. Uzgodnienie może przyjąć jedną z trzech postaci:

  • wyrażenia zgody na zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie przeciwpożarowym,
  • wyrażenia zgody na zastosowanie ww. warunków, pod warunkiem spełnienia dodatkowych wymagań,
  • nie wyrażenia zgody na zastosowanie ww. warunków.

Po wdrożeniu operatu uruchomienie działalności jest możliwe po kontroli PSP. Kontrola taka nie podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy Prawo przedsiębiorców i kończy się wydaniem postanowienia. Zaznacza się, że na postanowienie pokontrolne nie przysługuje zażalenie. Jego treść jest wiążąca dla organu wydającego zezwolenie. Jeśli zawiera opinię negatywną organu PSP, właściwy organ (starosta, marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska) ma obowiązek odmowy wydania zezwolenia.

 Jeśli macie Państwo pytania lub wątpliwości nasi specjaliści z pewności na nie odpowiedzą.