Opracowanie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie branży składowisk odpadów, w związku z koniecznością uregulowania kwestii zagrożeń pożarowo – wybuchowych. Obawy o zapewnienie bezpieczeństwa, mają swoje odzwierciedlenie w wielu pożarach, które miały miejsce w ostatniej dekadzie w Polsce oraz innych krajach UE. Należy także uwzględnić wymagania stawiane przez akty prawne, które nakładają obowiązek przestrzegania ustalonych regulacji w celu przeciwdziałania występowaniu zagrożeń wiązanych z pożarami i wybuchami a także negatywnym oddziaływaniem tego typu obiektów na środowisko naturalne. W Polsce nie podjęto do tej pory próby kompleksowego uregulowania kwestii zagrożeń pożarowo – wybuchowych dla branży składowisk odpadów. Zasadnym wydaje się przybliżenie sposobu uregulowania omawianej problematyki, poprzez przetransponowanie gotowych wskazówek, opracowanych wcześniej przez kompetentne instytucje brytyjskie. Zawarte informacje szczegółowe pomogą w spełnieniu minimalnych wymagań w odniesieniu do dyrektyw Atex w związku z faktem, iż produktem ubocznym każdego składowiska odpadów jest biogaz składowiskowy.

Publikacja uwzględnia stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie przedstawia ogólne wytyczne mające na celu spełnienie minimalnych wymagań określonych przez Dyrektywy Komisji Europejskiej regulujące prawidłowe podejście do spraw bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego w miejscach pracy, gdzie mogą pojawić się atmosfery wybuchowe. W tym celu posiłkowano się szczegółowymi wymaganiami, które zostały nazwane "branżowym kodeksem dobrej praktyki" (ICoPs - Industrial Code of Practice) opracowanymi w Wielkiej Brytanii. Przyjęto, że będą one wystarczająco szczegółowe, aby umożliwić np. kierownikowi składowiska odpadów przeprowadzenie oceny zgodności z aktualnymi wymogami prawa.

Co zrobić aby zakupić książkę?

Zapraszamy do zakupu niniejszej pozycji poprzez naszą stronę internetową. Wystarczy, że napiszą Państwo w formularzu kontaktowym dane adresowe na jaki ma zostać wysłana książka a my już zajmiemy się resztą. W treści proszę napisać: Imię, Nazwisko, dokładny adres do wysyłki a także numer telefonu do kontaktu. Cena książki to 35zł + koszty wysyłki (około 5zł). Wysyłka książki nastąpi po wcześniejszej przedpłacie na konto podane w wiadomości zwrotnej. Ta pozycja jest obowiązkowa dla wszystkich chcących wdrożyć się w zagadnienia stref zagrożenia wybuchem na składowiskach odpadów. ZAPRASZAMY!!!